Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR
 
SATICI 
Ticari Ünvanı : TRFARMA SAĞLIK ve KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.
Adresi : Alemdar Mah. Ticarethane Sokak No:7/A Cağaloğlu, Fatih / İstanbul
Telefon : 0850 811 32 62
E-mail : musterihizmetleri@dermokolik.com
 
ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail : 
 
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, TRFARMA Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama ve Tic. A.Ş.’e ait www.dermokolik.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), SATICI’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.
 
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı SATICI ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında SATICI’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. 
 
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
 
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
 
Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile .... ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme 
 
Alınan Vade Farkı: ....... 
 
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % ... 
 
Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (14) iş günü içinde tamamlanacaktır. 
 
Teslimat Adresi: 
Teslim Edilecek Kişiler: 
1. 
2. 
Fatura Adresi: 
 
MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
 
Sözleşme SATICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
 
MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 
Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI ’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Mal/Hizmet’i, ALICI tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
ALICI, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI’lar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. 
 
ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 
 
ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.
 
MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 
 
MADDE 8 – CAYMA HAKKI 
 
ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın malı geri alacağını SATICI taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait ve yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.
 
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve SATICI tarafından imzalanarak iade edilecektir. 
 
MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
 
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri 
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler 
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler 
d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler 
e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler 
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler 
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.   
 
MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
Tüketiciler, SATICI ile sorunları olursa, sorunu SATICI’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir. 
01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.
 
MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI
 
Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.
 
MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
 
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 13 - YÜRÜRLÜK 
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 
SATICI[.]
 
ALICI
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.